www.nordfynsk.dk

Et kølvand af efternavne

efter
Søren Peder Lassen


Sognepræst i Østrup og Hjadstrup sogne, Lunde Herred
[1818-1877]

af

Ebbe Yndgaard

 

 

 

 


Marts 2001

 

 

Forord

I perioden 1818-1877 var Søren Peder Lassen sognepræst i Østrup og Hjadstrup sogne. Han har efterladt sig mange spor på (efter-)navneområdet, genstanden for denne artikels undersøgelse.
        Undersøgelsen afslører, at samme præst ydede en så bemærkelsesværdig og omfattende indsats på navneområdet, at den fortjener den nærmere kortlægning, der følger nedenfor.
        Der har i nogle tilfælde været tvivlspørgsmål, som ikke umiddelbart har kunnet besvares definitivt; eksempelvis kan der begraves børn i Østrup med nyt efternavn, som ikke er døbt sammesteds; på grund af pastor Lassens dobbeltsogn kan der her meget vel være foretaget dåb i den anden kirke i Hjadstrup. Sådanne ‘uregelmæssigheder’, der dog  kun optræder i et begrænset antal, er ikke forsøgt endeligt klarlagt. Ærindet her har været et andet.
        Læseren skal udtrykkelig gøres opmærksom på, at nærværende skrift ikke kan betragtes som en autoritativ kilde for f.eks. egentlig slægtsforskn
ing; dertil må læseren ty til kirkebøger og andet originalt materiale. Opmærksomheden skal også henledes på det forhold, at Lassen fungerede i en periode uden egentlig navnebeskyttelse. At han indfører navnet f. eks. Hedemark er således ingenlunde ensbetydende med, at samme navn ikke var i brug andetsteds i landet.
        Ved udarbejdelsen har jeg mødt stor velvilje fra mange sider, hvorfor herved kvitteres med speciel tak til sognepræst Keld B. Hansen, Østrup og arkivar Margit Egdal, Lokalhistorisk arkiv, Otterup.

Ødum, marts 2001

Ebbe Yndgaard

 


Indholdsfortegnelse


1. Indledning                                                  

2. Søren Peder Lassen                            

3. De anvendte kilder og den anvendte metode                    

4. En fotostat af en kirkebog fra Østrup sogn, 1830             

5. Nye efternavne, Østrup sogn                                  

6. Nye efternavne, Hjadstrup sogn                               

7. Kronologiske dåbslister, ordnet efter efternavn, Østrup      

8. Kronologiske dåbslister, ordnet efter efternavn, Hjadstrup   

9. Anvendte fornavne i Østrup sogn                              

10. Anvendte fornavne i Hjadstrup sogn                          

11. Referencer                                                  

 

        

 1. Indledning


I ældre tid var der ikke autoriserede regler for, hvilke navne der ved dåb kunne tillægges børn. Egentlige stamnavne anvendtes dog relativt tidligt i adelige og efterhånden også i borgerlige kredse.
        På landet derimod fulgtes en skik, hvorefter nydøbte børn tillagdes et efternavn, der var dannet af faderens fornavn; eksempelvis kunne en søn af Knud Hansen døbes med navnet Hans Knudsen og en datter med navnet Maren Knudsdatter. Typisk blev ældste søn opkaldt efter bedstefaderen, som også kunne have heddet Hans Knudsen.
        I 1828 tillodes det imidlertid - ja der opfordredes direkte til det - med faderens (evt. en ugift moders samtykke) at indføre nye stamnavne  på landet i modsætning til den gamle navneskik; i en overgangsperiode fulgtes begge systemer. I de tilfælde, hvor en egentlig navnefornyelse ikke fandt sted,  gik man i 1842 - i hvert fald i Østrup - over til at kodificere stamnavne af -sen-typen; således døbtes piger ikke længere med -datter-endelsen, men med -sen-endelsen.
        I en periode, jf. folketællingerne, var kvinder åbenbart frit stillet med hensyn til at udskifte -datter-endelsen med den tilsvarende -sen-endelse. En pige, døbt med navnet Maren Knudsdatter i f. eks. 1841 vil herefter typisk optræde under navnet Maren Knudsen i folketællingerne fra 1855 og senere.
        Præsten Søren Peder Lassen, Østrup var i henseende til navnefornyelser ekstremt kreativ og satte sig åbenbart for at bringe en afgørende navnefornyelse til sine sogne, Østrup og Hjadstrup, Lunde Herred, Odense amt.  Allerede i 1829 tager hans fornyelse sin begyndelse; her døber han f. eks. i Østrup Jørgen Knudsens datter med navnet: Aplone Marie  Dan og i 1830 en pige med navnet Karen Marie Nielsdatter Lillelund. Det bemærkes i sidstenævnte eksempel, at den gamle -datterskik her bibeholdes. Men efter 1842 fikseres som anført i en række tilfælde -sen endelsen; eksempelvis døbes Lars Isachsens datter i 1843 med navnet Aplone Marie Larsen Fredelund. I overgangsperioden var alle systemer tilsyneladende tilladt. Drenge kunne døbes enten med faderens fornavn+sen eller faderens efternavn.
        Ved Rundskrivelse af 8 august 1856 fra Kultusministeriet bestemmes det, at det efternavn, der på dette tidspunkt er antaget, fremover skal fastholdes som stamnavnet. Hermed brydes der endeligt med den gamle navneskik; bestemmelsen volder dog en del modstand på landet, hvorfor der i en række tilfælde som et kompromis dannes en hybrid, der blander det nye og det gamle system på den måde, at et barn døbes med et dobbelt efternavn. Eksempel: Sønnen af Ole Larsen kunne herefter døbes med navnet Hans Olesen Larsen [Dansk Navneskik, 1898, s. 119]

2. Præsten Søren Peder Lassen
Søren Peder Lassen var nordmand, hvilket jo ikke var nogen usædvanlig baggrund for en præst i Danmark på den tid. Indtil 1814 var der rigsfællesskab mellem Danmark og Norge; men  i april dette år afstod Danmark Norge, der på basis af Eidsvoll-forfatningen af 17 maj 1814 senere samme år indgik en union med Sverige, der varede indtil 1905.
        Søren Peder Lassen blev født den 24. marts 1785 på gården Berg ved Trondhjem; hans  forældre var Jens Andreas Lassen og Anna Dorthea Wedege. Som niårig blev han forældreløs og optoges herefter i huset hos sin svoger, der var rektor på latinskolen i Trondhjem; herfra dimitteredes han som student i 1801 og immatrikuleredes herefter på Københavns universitet som teologistuderende. 1 maj 1806 fik han ‘theologisk Attestats’, men havde ikke penge til at vende tilbage til Norge for. Efter nogle år som blandt andet huslærer på Fyn bliver han i 1810 kaldet som kapellan til kirken i Lunde. I 1818 følger herefter kaldelsen ved kirkepatronen Elias Møller af Østrupgård til embedet som sognepræst i Østrup og Hjadstrup sogne. Her fungerer han som sognepræst næsten helt til sin død som 92-årig 23 september 1877; hans afløser, Theodor Hansen var først  ordineret den 19. april 1877.
        Lassen var gift to gange; første gang 1821 med Joachimine Ulrikke Boesen, med hvem han fik 2 sønner og 4 døtre. Hun dør imidlertid i 1832, hvorefter Lassen indgår nyt ægteskab med Mathea Christine Christensen i 1837; med Mathea får han 4 sønner og 2 døtre.
        Nedenfor følger en oversigt over Lassens indsats på navnefornyelsesområdet, et tiltag, der trækker et meget langt kølvand efter sig i generationerne, der fulgte under nye stamnavne. Hans indsats har været så bemærkelsesværdig, at kommissionen [Dansk Navneskik, 1899, s. 118] om Lassen noterer: Enkelte Præster tog denne Sag med stor Samvittighedsfuldhed. I Østrup på Fyn døbte Sogepræst Lassen gennem en lang Aarrække sine Sognebørn med nyopfundne Stednavne efter Lunde og Aaer ved deres Boliger.
        Søren Peder Lassens efterfølger i embedet, Theodor Hansen tog i sin embedsperiode initiativet til oprettelse af en mindegang for samtlige præster, der  efter reformationen har haft deres virke ved Østrup kirke; i den anledning skrev han og fik publiceret en versificeret historie om samme præster i den lille bog, Min Mindegang, 1885. Heri omtales Søren Peder Lassens indsats ligeledes - og i ærbødig form, s. 49 ff.

 3. De anvendte kilder og den anvendte metode ved udarbejdelsen af navnelisterne
Den autoritative kilde til navnestudier er naturligvis kirkebøgerne, der for den relevante periode (1818-1877) findes på mikrokort (på Landsarkiverne).
        Et nyttigt støttemateriale er de periodiske Folketællinger, der ligeledes er tilgængelige som mikrokort, men tildels også i transskriberet, elektronisk form; alle relevante folketællinger, dvs. for årene 1834, 1840, 1845, 1850, 1855, 1860 og 1880 findes på mikrokort; imidlertid er kun de første 5 tællinger transskriberede.
        Der er to afgørende grunde til at tage forbehold over for autenciteten af folketællingerne; for det første er de originale tællingslister hyppigt upræcise og mangelfulde mht. navne - og ikke mindst aldersangivelser; for det andet må der over for de transskriberede, elektroniske udgaver yderligere tages det forbehold, at transskriptionen kan bero på fejllæsninger.
        Den typiske impræcision i de originale tællingslisters navne består i den vilkårlighed, hvormed man dér anvender staveformerne. Eksempler: Chathrine bliver hyppigt til Katrine; Peder til Peter eller omvendt; i flæng indsættes ikke-autoriserede bogstaver i navne: Dal bliver til Dahl; Dorthee til Dorthea; Dalbo til Dalboe osv. Egentlige fejllæsninger optræder hyppigt i forbindelse med et stort gotisk B, der i en række tilfælde læses som L, hvorefter Bydal bliver til Lydahl.
        Det er ikke ganske klart, hvorledes en navneform bliver kanoniseret; når kirkebogen anvender skriveformen Modal, hvorledes - og hvornår - autoriseres da formen Modahl?
        Fremgangsmåden har i øvrigt været for hvert sogn at foretage systematiske, kronologiske  optegnelser af navnene på alle nydøbte børn i Lassens embedsperiode, dog fraset det fåtal af navne, der fulgte af det gamle system og de navne, der fulgte af allerede etablerede stamnavne (Møller, Brock, Nue, Lundgreen osv.).  Disse ‘rå’ lister findes i appendices.
        For hvert sogn for sig følger umiddelbart nedenfor først i oversigtsform de herved indførte nye efternavne, efterfulgt af en specificeret, sognevis liste over alle deres anvendelser, kronologisk ordnet efter hvert enkelt efternavn. Hvor der er konstateret forskellige stavemåder for navne, er de alle medtaget.
        Efter optegnelsen af de kronologiske dåbslister blev der foretaget en systematisk sammenholdning af de anførte personers navne med de (efterfølgende) folketællinger, dels for at se, om barnets navn optrådte her, dels for at få en forbedret verifikation af tydningen af de hyppigt svært læselige kirkebogsoptegnelser, jf. nedenfor. Denne sammenholdning førte i nogle tilfælde til, at den første læsning fra kirkebogen måtte revideres; men i et ikke ringe antal tilfælde også til en konstatering af, at transskriptionen af folketællingerne var fejlagtig.
        I første omgang vakte det undren, at en del navne ikke var at genfinde i de relevante, efterfølgende folketællinger; det førte til en opfølgende systematisk optegnelse på grundlag af kirkebøgerne af de registrerede dødsfald, dog alene for Østrup sogn; heri lå forklaringen på de fleste udeblivelser. Børnedødeligheden var uhyggelig stor; af 237 nydøbte drengebørn fra perioden 1830 til 1877 var 55 døde inden for samme periode; for pigerne var de tilsvarende tal 227 døbte og heraf 56 døde. Efter kirkebøgernes angivelser var hyppige dødsårsager: halssyge, brystbetændelse, hjernebetændelse, skarlagensfeber, kighoste og strubehoste.
        Den meget høje dødelighed, summarisk på ca. 25 procent og typisk inden for de første 5 leveår, gav sig i mange tilfælde udslag i, at forældrene gendøbte et senere barn  med samme navn som det afdøde, jf. f. eks. navnene Fredberg og Hannes.
        En anden forklaring på, at et døbt barn ikke optræder i de efterfølgende folketællinger kan naturligvis også være, at det pågældende barn er afgået fra sognet, evt. ved adoption - inden- eller udensogns.
        I få tilfælde optræder der børn i folketællingerne, der ikke er anført som døbt i sognet; det kan naturligvis have flere årsager: barnet kan være tilgået fra et andet sogn; det kan være døbt i Hjadstrup, men hjemmehørende i Østrup og vice versa. Disse unøjagtigheder er ikke forsøgt forfulgt nærmere her, hvor ærindet ikke er slægtshistorie som sådan, men en kortlægning af navnefornyelsens omfang og indhold.
        De anvendte kilder er som anført i nogle tilfælde vanskelige at tyde, dels på grund af en utydelig (gotisk) håndskrift, dels på grund af den noget svingende kvalitet af de anvendte microfichekort. I listerne nedenfor er der derfor angivet nogle markeringer, der skal advare læseren mod for ‘håndfaste’ fortolkninger uden nærmere undersøgelse.
        Læserens opmærksomhed henledes på det forhold, at en række af Lassens nye navne dør ud næsten med det samme; hvis navnet alene er givet til piger, tenderer det mod at forsvinde ved ægteskab; i de tilfælde, hvor et navn nok er givet til drenge, kan det også dø ud, hvis de pågældende drenge dør, før de navnemæssigt gennem børn har sat sig noget spor. Eksempler på det sidste er navnene: Brosted og Nørvang.
        Der findes også eksempler på, at det nye efternavn ikke videreføres i næste generation; eksempelvis lader en fader, tillagt efternavnet Esklund ikke sin søn få efternavnet Esklund, men sit eget mellemnavn Hansen! Det bemærkes, at også en del tilfælde af 2. generationsnavne er inkluderet i listerne, idet udgangspunktet har været alle dåbshandlinger med ‘nye’ efternavne i Lassens embedsperiode.

Følgende notation er anvendt ved mulige fejllæsninger o. lign.:
        ?       angiver at navnet ikke har været tydbart
        !       angiver at navnet er noget usikkert tydet
        #       angiver, at den pågældende person er død i perioden 1829-1877, dvs. i Lassens ‘aktive’ navneperiode; kun opregnet for Østrup sogn.
        
Interessant nok fulgte Lassen ikke sin navnefornyelse på sine egne børn, der alle døbtes med efternavnet Lassen; til gengæld slog hans fantasi ikke fejl, når det drejede sig om hans børns fornavne! 2 ekstreme eksempler: Khatanus Theodor Friedlib og Emilie Andrea Georgia. Sognebørnene var derimod lidet opfindsomme, når det drejede sig om fornavne, jf. oversigten nedenfor, der for Østrup kun omfatter 40 forskellige fornavne til drenge og 62 for piger i den undersøgte periode for de børn, der tillagdes et nyt efternavn. For Hjadstrup var de tilsvarende tal 35 for drenge og 48 for piger. Det skal i den forbindelse bemærkes, at mange af fornavnene er ‘gengangere’ på grund af forskelle i stavemåde. Interessant nok er der ret stor forskel på de sognevise præferencer med hensyn til fornavne.
        Antallet af nye efternavne var derimod alene i Østrup ca. 150 forskellige og i Hjadstrup ligeledes ca. 150; der er dog lidt overlap mellem de to lister på grund af sognefælleskabet!

 

 4. En fotostat af kirkebogen for Østrup, fødte af mandkjøn, 1830

 

        Transskription 1830:
        11 September    Andreas Jensen
        30 september    Hans Andersen Dalhøi
        30 oktober      Knud Jensen Nyemark


5. Nye efternavne i Østrup sogn, 1829-1877

AGERSTED
AHLBERG
ALMGREEN
AMBERG
AMBERG!
ANEBERG
BELLGAARD
BERGGAARD
BONDTOFT
BROLUND
BROSTED
BYDAL
BÆKSTED
BØLLUND
BØRLUND
DAL
DALBERG
DALBOE
DALHØI
DAMBERG
DAMBO
DAMGAARD
DAMHAVE
DAMSTED
DAN
DANKIÆR
DANKJÆR
DEIGAARD
DRIGAARD
DRÆBORG
EFBERG
ENEMARK
ENGGAARD
ENGHAVE
ENGLUND
ESKLUND
FREDBERG
FREDELUND
FREDLUND
FREMSTED
FRIHØI
FRIISHØI
FRIISLUND
FRISHØI
FRISLUND
FROLUND
FRYDDAL
FYENSBERG
FYENSPANG
GLIBERG
GRUNDDAHL
GRUNDDAL
GRØNLUND
GUDSKOV
GYBERG
HANNES
HASSELAGER
HAVEGAARD
HAVSTED
HEDELUND
HEDEMARK
HODAL
HOLMELUND
HOLMETOFT
HOLMLUND
HOLMTOFT
HYLLEGAARD
HÆRLUND
HØILUND
IMBERG!
INDDAHL
INDDAL
INDSTED
ISLUND
ITSFELD
JÆRDAL
KILDEBERG
KIÆRLUND
KJÆRLUND
KLINGGAARD
KLINTEBERG
LADEGAARD
LANDSPANG!
LANGSTED
LAULUND
LILLELUND
LINDØ
LUNDDAHL
LUNDDAL
LUNDSTED
LYDAL
LØNBERG
MINDEDAL
MODAHL
MODAL
MOLBERG
NANDRUP
NORBERG
NORDBERG
NORLUND!
NYBERG
NYEMARK
NYGAARD
NYLUND
NØRVANG
OKLUND
OMBERG
OPDAL
OSBERG
PALSTED
PAUBERG
PLENGSTED
RAMBERG
RESLUND
ROLUND
ROSENDAHL
ROSENDAL
ROSENKIÆR
ROSENKJÆR
ROSENLUND
RUNDDAHL
RUNDDAL
RUSKEBØLLE
SANDSTED
SINDAL
SINDBERG
SINDDAL
SOLMARK
STRØMLUND
SÆRSLUND
TEMBERG
TOFTLUND
TOMMERUP
UNGSTED
VANGGAARD
VEIBERG
VIBERG
VIILSTED
VIKKELSØ
VILLBERG
VÆRLUND
YGAARD!
YLING!
YNDGAARD
YNGSTED
[ESKLUND]
ÆLDAL
ØRGAARD
ØSTERLUND
ØSTLUND

  6. Nye efternavne, Hjadstrup 1829-1877

AABO
AABOE
AAEBOE
ALBRECHT
AVLUND
AXEL
BEKSTED
BLADSTRUP
BODAL
BOEGAARD
BOELSLUND
BOELSTED
BRANDSBY
BRANDSBYE
BÆKSTED
BØGDAL
CARSTENS
DALBERG
DALGAARD
DALTOFT
DILDBERG
DORNBUSCH
DRÆBERG
EEGDAL
EEGHØI
EGHOLM
EGHØJ
ELLEBERG
EMBERG
EMDAL
EMMEBO
EMMELEV
EMMELUND
ENNEGAARD
ENNELUND
ERHOLM
ERLUND
ESKLUND
FANØE
FORBERG
FREEDAHL
FREMLEVHOLM
FRIBERG
FRIBO
FRIBOE
FRIDAHL
FRIDAL
FRIGAARD
FRISTED
FROSTED
FRYDDAL
FRØBERG
GODTFRED
GRUNDSTED
GRØNBERG
GYRUP
HALGAARD
HALSTED
HANNES
HARTSBERG
HAUGAARD
HAUGGAARD
HAVEHUUS
HAVELUND
HELLE
HODAL
HOLMGAARD
HOLMSGAARD
HOLSTED
HOVENDAHL
HOVENDAL
HØIBERG
HØIDAHL
HØIDAL
HØYDAHL
IPSGAARD
JOMSDAL
JØRLUND
KAPPEDRUP
KAPPENDRUP
KAULUND
KILDEBERG
KILDEMARK
KIÆRBOE
KJÆRBOE
KJØLSBERG
KJØLSTED
KRONBORG
KRONSTED
LANDSBERG
LEMBERG
LENGSTED
LIINSTED
LINDDAHL
LINDDAL
LINSTED
LØKKEGAARD
MALVIG
MENGSTED
MINDDAHL
MØLER
NANGGAARD
NIELSGAARD
NYBERG
NYSTED
OBBEKJER
OMBERG
ORNDRUP
PEDERS
PRISTED
RENDBOE
RINGLUND
ROERSLEV
RYMSTED
SALBO
SALBOE
SELGAARD
SIVERIN
SKJELBOE
SKJELLUND
SKOV!
SOPHIENLUND
STRØBOE
STRØEBOE
SVENDSTRUP
TOFTEGAARD
TOFTELUND
TRUNSDAL
TRØBERG
TØLBERG
ULKJER
UNSDAL
VANGGAARD
VESTERLUND
VESTERLUNDE
VESTERLØKKE
VINDBERG
VINGGAARD
YNDAL
YNDDAHL
YNDDAL
ØLSTED
ØNDLUND
ØRRITSLEV
ØSTERLUND
ØSTGAARD


  
7. Kronologiske fortegnelser over navngivninger, ordnet efter navne; Østrup

DRENGE
09 april 1864        Hans Henrik AGERSTED
26 februar 1834      Anders Hansen ALMGREEN
23 april 1847        Jens Rasmussen AMBERG
13 juli 1853         Rasmus Larsen AMBERG!#
25 juni 1852         Knud Nielsen ANEBERG
18 august 1847       Knud Hansen BERGGAARD
07 august 1860       Carl Marius Hansen BERGGAARD#
12 september 1830    Anders Mortensen BONDTOFT
19 maj 1834          Povel Mortensen BONDTOFT
07 december 1868     Mads Marius Poulsen BONDTOFT
17 april 1871        Jørgen Poulsen BONDTOFT#
23 maj 1853          Niels Larsen BROLUND
06 maj 1839          Niels Madsen BROSTED#
15 december 1834     Peter Larsen BYDAL
11 december 1869     Mads Peder Andersen BÆKSTED
24 juni 1872         Johannes Andersen BÆKSTED
23 januar 1844       Mads Nielsen BØLLUND#
22 januar 1834       Mads Andersen BØRLUND#
18 september 1835    Jørgen Henriksen DALBOE
27 marts 1846        Rasmus Hendriksen DALBOE
30 september 1830    Hans Andersen DALHØI#
25 april 1834        Hans Knudsen DAMBERG
03 januar 1838       Peder Laurits Knudsen DAMBERG
27 september 1842    Christian Tage Knudsen DAMBERG#
10 september 1853    Ole Christian Jørgensen DAMBERG
08 marts 1858        Niels Jørgensen DAMBERG
04 september 1860    Jens Hansen DAMBERG
08 september 1853    Mads Pedersen DAMBO
19 marts 1863        Hans Pedersen DAMBO#
07 oktober 1867      Lars Kristian Karl Pedersen DAMBO
30 december 1860     Johan Vilhelm Pedersen DAMHAVE#
23 juni 1865         Johan Vilhelm Pedersen DAMHAVE
02 juli 1873         Rasmus Christian Pedersen DAMHAVE
26 juli 1876         Hans Marius Pedersen DAMHAVE
17 december 1851     Niels Madsen DAMSTED
31 oktober 1853      David Madsen DAMSTED
16 marts 1856        Jens Peder Madsen DAMSTED
16 maj 1858          Jens Peder Madsen DAMSTED
23 april 1863        Hans Madsen DAMSTED
04 november 1865     Marius Madsen DAMSTED
28 januar 1869       Knud Madsen DAMSTED
23 juli 1848         Jens Pedersen DANKIÆR
02 april 1858        Peder Jeppesen DRIGAARD
29 december 1853     Andreas DRÆBORG
13 januar 1831       Anders Jensen ENEMARK
16 september 1832    Hans Andreas Jensen ENEMARK#
07 marts 1834        Hans Andreas Jensen ENEMARK
30 juli 1852         Hans Christian Nielsen ENGGAARD
09 december 1858     Niels Hansen ENGHAVE
10 marts 1836        Niels Hansen ESKLUND
06 juli 1840         Christian Hansen ESKLUND
03 september 1830    Johan Hansen FREDBERG#
08 januar 1832       Johan Hansen FREDBERG#
26 august 1836       Andreas Hansen FREDBERG
30 august 1861       Johan Andreasen FREDBERG
02 maj 1867          Hans Kristian Andersen FREDBERG
23 juni 1851         Jørgen Larsen FREDELUND
17 februar 1847      Andreas Larsen FREDLUND#
07 januar 1855       Mads Jørgensen FREMSTED#
26 oktober 1841      Hans Christian Larsen FRIHØI
16 marts 1855        Knud Larsen FRIHØI
05 maj 1841          Christian Pedersen FRIISHØI
05 maj 1834          Niels Jørgensen FRIISLUND#
04 september 1836    Søren Jørgensen FRIISLUND
20 april 1834        Hans Elias Knudsen FROLUND#
07 februar 1849      Hans Knudsen FROLUND
01 august 1839       Niels Pedersen FRYDDAL#
19 november 1841     Lars Pedersen FRYDDAL
24 november 1844     Peder Larsen FYENSPANG#
05 april 1845        Christian Knudsen GRUNDDAHL
20 marts 1847        Peter Christian Andersen GRUNDDAL
31 oktober 1849      Jørgen Andersen GRUNDDAL
04 november 1856     Johannes Jørgensen GRØNLUND
25 juli 1834         Hans Knudsen GUDSKOV
31 maj 1836          Rasmus Knudsen GUDSKOV
22 juli 1841         Jørgen Knudsen GUDSKOV#
03 oktober 1839      Mads Rasmussen GYBERG
31 august 1841       Anders Rasmussen GYBERG#
18 august 1863       Hans Christian Hansen HANNES#
30 marts 1865        Niels Hansen HANNES#
07 september 1867    Niels Hansen HANNES
18 juni 1861         Rasmus Poulsen HAVEGAARD
05 september 1837    Lars Petersen HAVSTED
28 februar 1855      Hans Peter Andersen HEDELUND
14 januar 1859       Lars Andersen HEDELUND
18 oktober 1868      Niels Andersen HEDELUND
11 maj 1831          Ole Hansen HEDEMARK
16 februar 1837      Rasmus Hansen HEDEMARK
22 august 1840       Knud Hansen HEDEMARK
14 januar 1849       Hans Hansen HEDEMARK
12 april 1845        Jens Peder Hansen HODAL
27 oktober 1859      Peder Vilhelm Pedersen HOLMELUND
14 juli 1849         Johan Christian Frederik Carl Christensen HOLMLUND
17 juni 1855         Adolph Peder Kristensen HOLMLUND
24 april 1849        Christen Pedersen HOLMTOFT#
07 oktober 1850      Anders Pedersen HOLMTOFT
25 maj 1859          Kristian Pedersen HOLMTOFT
17 juli 1848         Jens Christian Hansen HYLLEGAARD
23 oktober 1852      Hans Hansen HYLLEGAARD
23 oktober 1852      Kristen Hansen HYLLEGAARD
01 september 1841    Mads Larsen HÆRLUND
18 januar 1831       Erik Pedersen HØILUND
17 august 1841       Hans Nielsen HØILUND
19 september 1858    Peder Hansen HØILUND#
07 juni 1864         Niels Peder Rasmussen HØILUND
17 september 1848    Anders Rasmussen IMBERG!#
22 marts 1847        Anders Andersen INDDAL
08 april 1849        Mads Pedersen JÆRDAL
01 marts 1852        Jørgen Petersen JÆRDAL#
07 maj 1855          Anders Jørgen Pedersen JÆRDAL
19 marts 1857        Niels Peder Jeppesen KILDEBERG
11 marts 1837        Hans Nielsen KIÆRLUND
16 januar 1847       Peder Nielsen KIÆRLUND
23 august 1845       Jens Rasmussen KLINGGAARD
07 marts 1847        Anders Rasmussen KLINGGAARD
18 november 1850     Jørgen Rasmussen KLINGGAARD#
22 januar 1853       Jørgen Rasmussen KLINGGAARD
11 august 1855       Lars Rasmussen KLINGGAARD
18 juni 1857         Mads Rasmussen KLINGGAARD
04 juli 1864         Hans Rasmussen KLINGGAARD#
14 november 1839     Jeppe Larsen KLINTEBERG
05 september 1849    Niels Madsen LANDSPANG!
23 april 1844        Knud Pedersen LANGSTED#
17 juni 1847         Niels Christian Pedersen LANGSTED
20 oktober 1834      Lars Jørgensen LAULUND
14 marts 1839        Peder Jørgensen LAULUND
30 december 1847     Niels Jørgensen LAULUND
01 maj 1858          Mads Christian Jørgensen LAULUND
21 maj 1861          Lars Larsen LAULUND#
02 september 1862    Jørgen Larsen LAULUND
02 februar 1863      Henrik Larsen LAULUND
20 maj 1865          Knud Jørgensen LAULUND
13 januar 1867       Peder Larsen LAULUND#
16 juni 1833         Anders Nielsen LILLELUND
20 december 1837     Niels Nielsen LILLELUND#
07 juni 1839         Niels Nielsen LILLELUND
20 april 1830        Hans Pedersen LUNDDAHL
16 juli 1856         Christian Pedersen LUNDDAL
14 april 1851        Rasmus Christian Larsen LUNDSTED
22 november 1857     Hans Larsen LUNDSTED
29 juni 1859         Jens Larsen LUNDSTED
03 januar 1862       Andreas Larsen LUNDSTED
03 januar 1862       Jørgen Larsen LUNDSTED#
02 marts 1865        Johannes Larsen LUNDSTED
24 december 1836     Jørgen Larsen LYDAL
20 november 1833     Niels Rasmussen MODAHL
15 september 1836    Knud Rasmussen MODAL
21 december 1865     Rasmus Knudsen MODAL
28 januar 1870       Anders Knudsen MODAL
12 november 1858     Anders Christian MOLBERG
01 februar 1842      Knud Jensen NORBERG
26 februar 1844      Henrich Jensen NORDBERG#
01 januar 1840       Johan Frederik Pedersen NYBERG
18 maj 1841          Hans Christian Pedersen NYBERG
18 juli 1846         Niels Petersen NYBERG
30 september 1866    Niels Kristian Pedersen NYBERG
27 maj 1873          Peder Christian Petersen NYBERG
30 oktober 1830      Knud Jensen NYEMARK
05 januar 1852       Niels Jørgensen NYGAARD
24 marts 1854        Anders Jørgensen NYGAARD#
17 august 1846       Poul Christian Olsen NYLUND
25 juli 1856         ?? Olsen NYLUND
26 april 1858        Niels Jørgensen NØRVANG#
30 november 1852     Niels Jørgensen OKLUND
04 november 1856     Ole Larsen OMBERG
29 januar 1851       Niels Christian OPDAL
30 december 1845     Jørgen Andersen OSBERG#
30 december 1845     Mads Andersen OSBERG#
12 august 1858       Mads Christian Rasmussen PALSTED
21 juni 1860         Anders Rasmussen PALSTED
15 marts 1842        Johannes Frederiksen PAUBERG
14 februar 1846      Lars Pedersen PLENGSTED#
20 februar 1851      Jens Pedersen PLENGSTED#
14 april 1836        Niels Jørgensen RAMBERG#
24 juli 1838         Niels Kristian Jørgensen RAMBERG
04 december 1845     Hans Jørgensen RAMBERG
14 september 1858    Andreas Nielsen RESLUND
09 april 1851        Mads Larsen ROLUND#
19 april 1853        Mads Christian Larsen ROLUND#
03 september 1854    Rasmus Christian Larsen ROLUND#
14 oktober 1855      Rasmus Christian Larsen ROLUND
30 august 1864       Laurits Christian Mads Larsen ROLUND#
29 oktober 1866      Mads Larsen ROLUND#
29 august 1848       Jens Nielsen ROSENDAL
24 oktober 1842      Jens Petersen ROSENKIÆR
20 maj 1831          Carl Hansen ROSENLUND
05 april 1834        Mads Christian Hansen ROSENLUND
17 november 1839     Anders Hansen ROSENLUND
12 juli 1843         Rasmus Johannes Hansen ROSENLUND
15 oktober 1861      Niels Peder Pedersen RUNDDAL#
27 juni 1866         Johan Pedersen RUNDDAL
14 juli 1868         Marius Pedersen RUNDDAL#
12 marts 1853        Hans Sørensen RUSKEBØLLE#
13 maj 1864          Jørgen Christian Johansen SINDBERG
21 november 1860     Jens Hansen SINDDAL#
06 marts 1846        Ole Jensen SOLMARK
22 april 1845        Niels Christian Knudsen SÆRSLUND
14 april 1849        Hans Christian Knudsen SÆRSLUND
12 juli 1851         Peder Knudsen SÆRSLUND
03 september 1854    Jørgen Knudsen SÆRSLUND
29 april 1857        Kristen Knudsen SÆRSLUND
08 marts 1860        Marius Rasmussen SÆRSLUND
12 juni 1856         Niels Jørgensen TEMBERG!
09 maj 1834          Hans Andreas Christensen TOFTLUND#
30 november 1839     Hans Andreas Christensen TOFTLUND
23 marts 1849        Hans Christian Kristensen TOFTLUND
06 april 1838        Vilhelm Stephansen TOMMERUP
30 august 1840       Peter Stephansen TOMMERUP
15 december 1834     Jens Mortensen VANGGAARD
05 marts 1848        Morten Olsen VANGGAARD
29 august 1862       Hans Olsen VANGGAARD#
17 september 1866    Christian Olau VANGGAARD
04 januar 1860       Knud Mathias Jørgensen VIILSTED
26 september 1848    Hans Peter Matthiassen VIKKELSØ
07 september 1855    Johan Jacob Matthiassen VIKKELSØ#
29 september 1835    Jeppe Christensen VILLBERG
11 november 1838     Jørgen Christensen VILLBERG
27 januar 1842       Niels Christian Christensen VILLBERG
21 februar 1852      Niels Simonsen VÆRLUND
26 november 1860     Jørgen Andreas Christian Andersen VÆRLUND
24 marts 1852        Rasmus Pedersen YGAARD!
28 juni 1852         Søren Christian Jensen YLING!
21 juli 1862         Rasmus Knudsen YNDGAARD
06 september 1870    Knud Knudsen YNDGAARD
22 december 1862     Jens Mortensen ÆLDAL
10 august 1864       Niels Christian Mortensen ÆLDAL
01 oktober 1867      Jørgen Mortensen ÆLDAL
14 marts 1874        Hans Frederik Mortensen ÆLDAL
24 april 1855        Mads Jensen ØRGAARD
05 november 1847     Jens Christian ØSTERLUND
07 januar 1853       Christian Larsen ØSTLUND
12 juli 1855         Jørgen Larsen ØSTLUND
05 juni 1858         Niels Larsen ØSTLUND
10 februar 1860      Carl Christian Larsen ØSTLUND
14 februar 1860      Kristen Kristensen ØXENBERG
30 april 1862        Anders Kristensen ØXENBERG#
10 august 1874       Hans Christian Laurits Hansen [ESKLUND
]

PIGER
20 december 1851     Anne Marie Christensen AHLBERG
13 marts 1856        Maren Chathrine Kristensen AHLBERG
28 oktober 1830      Marie Elisabeth Hansdatter ALMGREEN
24 december 1836     Anna Chatrine Hansdatter ALMGREEN
14 september 1840    Kirstine Hansdatter ALMGREEN#
08 januar 1859       Anne Margrethe Larsen AMBERG#
08 januar 1859       Rasmine Larsen AMBERG#
06 december 1861     Kirstine Margrethe AMBERG
15 maj 1867          Anne Dorthea Mortensen BELLGAARD
27 marts 1856        Karen Marie Hansen BERGGAARD#
19 september 1866    Anne Marie Poulsen BONDTOFT
24 maj 1873          Handsine! Christine Poulsen BONDTOFT
15 september 1831    Christiane Madsdatter BROSTED#
20 april 1833        Christiane Madsdatter BROSTED
24 december 1836     Dorthea Maria Madsdatter BROSTED
21 oktober 1840      Maren Kirstine Larsdatter BYDAL#
16 juni 1875         Ane Marie Andersen BÆKSTED#
23 januar 1844       Anne Margrethe Nielsen BØLLUND#
04 juni 1832         Ane Marie Andersdatter BØRLUND#
04 august 1836       Anne Marie Andersdatter BØRLUND
02 februar 1852      Marie Kirstine Jørgensen DAL
05 maj 1854          Anne Margrethe Jørgensen DAL
27 august 1857       Luise Sine Jørgensen DAL
09 februar 1860      Maren Jørgensen DAL#
23 marts 1864        Kirsten Jørgensen DAL
13 juni 1841         Karen Marie Rasmusdatter DALBERG#
29 september 1830    Christiane Henriksdatter DALBOE#
21 januar 1844       Maren Lisbeth Henriksen DALBOE
07 august 1831       Birthe Kirstine Knudsdatter DAMBERG
10 februar 1862      Annine Kristine DAMBERG
10 januar 1856       Anne Marie Pedersen DAMBO
03 februar 1858      Maren Margrethe Pedersen DAMBO
19 december 1860     Maren Kirstine Pedersen DAMBO
09 oktober 1865      Christine Pedersen DAMBO#
03 marts 1870        Karen Kristine Pedersen DAMBO
24 juni 1872         Hansine Pedersen DAMBO
31 august 1844       Dorthee Knudsen DAMGAARD
23 juni 1871         Karen Kirstine Pedersen DAMHAVE#
03 november 1860     Gjertrud Maren Madsen DAMSTED#
15 november 1829     Aplone Marie DAN
13 marts 1835        Kirsten Jørgensdatter DAN#
14 juni 1842         Anne Margrethe Pedersdatter DANKJÆR
16 august 1844       Kirsten Pedersen DANKJÆR
19 januar 1848       Karen Marie Jeppesen DEIGAARD
03 november 1849     Anne Kirstine Jeppesen DEIGAARD
24 juli 1852         Karen Margrethe Jeppesen DEIGAARD
07 januar 1844       Karen Marie Larsen DRÆBORG#
27juli 1846         Kirsten Larsen DRÆBORG
27 januar 1849       Karen Marie Larsen DRÆBORG
08 marts 1853        Maren Larsen DRÆBORG
04 september 1836    Kathrine Margrethe EFBERG
25 maj 1837          Aplone Marie Jensdatter ENEMARK
04 juli 1846         Karen Marie Nielsen ENGGAARD
26 september 1851    Maren Marie Hansen ENGHAVE
30 september 1853    Anne Chathrine Hansen ENGHAVE
15 december 1855     Mette Chathrine Hansen ENGHAVE
27 maj 1836          Anne Dorthee Christensdatter ENGLUND
01 april 1853        Mette Chatharine Hansen ESKLUND
10 marts 1858        Caroline Hansen ESKLUND#
11 august 1867       Anni Kirstine Hansen ESKLUND
16 oktober 1838      Anne Margrethe Hansdatter FREDBERG
16 oktober 1838      Maren Kirstine Hansdatter FREDBERG
10 maj 1864          Dorthee Andreasen FREDBERG
10 marts 1870        Kirsten Andersen FREDBERG
28 marts 1843        Aplone Marie Larsen FREDELUND
10 maj 1833          Karen Marie Pedersdatter FRIISHØI
11 januar 1835       Christiane Pedersdatter FRIISHØI
09 maj 1831          Apelone Jørgensdatter FRIISLUND
16 marts 1841        Nielsine Jørgensdatter FRIISLUND
02 oktober 1837      Dorthea Pedersdatter FRISHØI
09 januar 1843       Chathrine Margrethe Jørgensen FRISLUND
30 august 1836       Anne Elisabeth Knudsdatter FROLUND#
05 juli 1839         Birthe Marie Knudsdatter FROLUND
21 marts 1842        Johanne Kristine Knudsdatter FROLUND
03 februar 1846      Anne Chathrine Larsen FYENSBERG
13 juli 1850         Georgine Elisabeth Larsen FYENSBERG
20 august 1852       Maren Kirstine Larsen FYENSBERG
23 maj 1855          Maren Chaterine Kristensen GLIBERG
09 oktober 1857      Anne Kristensen GLIBERG
26 november 1852     Kirsten Andersen GRUNDDAHL#
12 september 1858    Kirstine Maren Andersen GRUNDDAHL
11 juli 1860         Kirsten Andersen GRUNDDAHL
16 februar 1863      Anne Marie Andersen GRUNDDAHL#
01 februar 1867      Kirsten Andersen GRUNDDAHL
29 april 1869        Anne Dorthea Andersen GRUNDDAHL
01 marts 1871        Karoline Andersen GRUNDDAHL
07 marts 1877        Ane Marie Andersen GRUNDDAHL
02 marts 1839        Maren Kirstine Knudsdatter GUDSKOV
18 januar 1838       Karen Marie Rasmusdatter GYBERG#
09 maj 1869          Maren Dorthea Hansen HANNES
20 juni 1872         Nielsine Martine HANNES
08 august 1868       Anne Kirsten HASSELAGER
13 november 1833     Ane Marie Pedersdatter HAVSTED
13 marts 1840        Karen Pedersdatter HAVSTED
20 august 1844       Dorthee Pedersen HAVSTED
26 april 1865        Maren Andersen HEDELUND
09 december 1833     Birthe Kirstine Hansdatter HEDEMARK
25 marts 1842        Bodild Kathrine Hansdatter HEDEMARK#
22 oktober 1851      Bodild Chatherina Hansen HEDEMARK#
08 juli 1853         Bodild Chathrine Hansen HEDEMARK
02 januar 1853       Jensine Henriette Pedersen HOLMETOFT
26 juli 1866         Aplone Marie Kathrine Dorthee Pedersen HOLMLUND
12 marts 1838        Marie Kirstine Larsdatter HÆRLUND#
21 maj 1845          Karen Nielsen HØILUND
27 november 1850     Anne Marie Nielsen HØILUND
17 maj 1854          Karen Margrethe Nielsen HØILUND
24 august 1840       Anne Kirstine Andersdatter INDDAHL#
11 november 1843     Anna Kirstine Andersen INDDAHL
16 marts 1838        Birthe Marie Andersdatter INDDAL
17 juni 1856         Christina Nicolaisen INDSTED
09 februar 1849      Maren Kirstine Hansen ISLUND
30 august 1851       Gjertrud Marie ISLUND
04 juni 1845         Kathrine Margrethe ITSFELD#
19 januar 1844       Maren Kirstine Jeppesen KILDEBERG
09 december 1846     Anne Marie Jeppesen KILDEBERG
06 maj 1851          Hanne Jeppesen KILDEBERG
31 marts 1861        Caroline Christine Jeppesen KILDEBERG
30 juni 1831         Sophie Magdalene Jensine Jørgensdatter KJÆRLUND
14 december 1834     Anne Marie Nielsdatter KJÆRLUND
14 december 1834     Karen Dorthee Nielsdatter KJÆRLUND
03 juni 1840         Maren Kirstine Nielsdatter KJÆRLUND
20 november 1843     Jette Marie Nielsen KJÆRLUND
17 april 1850        Thrine Margrethe Nielsen KJÆRLUND
01 februar 1849      Christina Rasmussen KLINGGAARD
09 maj 1859          Maren Rasmussen KLINGGAARD
30 oktober 1861      Anne Marie Kristensen KLINGGAARD
15 juli 1849         Anne Chatherine Larsen LADEGAARD#
27 juni 1835         Kirstine Madsdatter LANGSTED
11 februar 1837      Karen Pedersen LANGSTED
04 august 1838       Maren Kirstine Pedersdatter LANGSTED
26 marts 1840        Anna Pedersdatter LANGSTED
10 november 1845     Anne Marie Pedersen LANGSTED
30 maj 1849          Maren Kirstine Pedersen LANGSTED#
13 juni 1837         Karen Marie Jørgensdatter LAULUND
26 juli 1845         Anne Marie Jørgensen LAULUND
01 maj 1856          Anne Margrethe Jørgensen LAULUND
18 juni 1861         Maren Kirstine Jørgensen LAULUND
08 april 1869        Anne Marie Larsen LAULUND
02 august 1830       Karen Marie Nielsdatter LILLELUND
16 februar 1836      Johanne Chaterina LILLELUND#
01 juni 1849         Mette Christina Hansen LINDØ
26 januar 1856       Maren Chathrine Larsen LUNDSTED
15 juli 1857         Nielsine Kirstine Kristoffersen LYDAL
15 november 1864     Kristine Christoffersen LYDAL
26 juni 1850         Karen Marie Jørgensen LØNBERG#
12 september 1852    Maren Kristine Jørgensen LØNBERG
14 marts 1855        Kirsten Jørgensen LØNBERG
01 juni 1860         Katrine Kirstine Jørgensen LØNBERG
05 februar 1860      Anne Margrethe Larsen MINDEDAL
20 december 1845     Dorthee Rasmussen NANDRUP
17 august 1839       Johanne Marie Jensdatter NORBERG
01 august 1852       Karen Jensen NORBERG#
28 oktober 1855      Maren Kirsten Jensen NORBERG
27 januar 1846       Karen Jensine NORDBERG
01 maj 1850          Thrine Henriette Jensen NORDBERG
30 marts 1838        Maren Sophie Jensdatter NORLUND!#
25 oktober 1830      Karen Nielsdatter NYBERG#
12 april 1832        Karen Nielsdatter NYBERG
27 marts 1865        Annine Chathrine Pedersen NYBERG
13 april 1871        Anna Lovise Pedersen NYBERG#
24 marts 1856        Maren Jørgensen NYGAARD#
12 juni 1850         Kirsten Olsen NYLUND
14 maj 1851          Dorthee Larsen OMBERG
04 april 1856        Hansine Dorthea Knudsen OPDAL
14 marts 1840        Nielsine Jacobine Knudsdatter PAUBERG
18 december 1845     Marie Nielsen PAUBERG
22 april 1849        Karen Marie Pedersen PLENGSTED
30 marts 1852        Christine Pedersen PLENGSTED#
14 april 1836        Kirsten Jørgensdatter RAMBERG
20 januar 1840       Caroline Jørgensdatter RAMBERG#
21 februar 1842      Kirstine Marie Jørgensdatter RAMBERG
18 december 1857     Anne Sophie Larsen ROLUND#
06 februar 1861      Anne Larsen ROLUND#
15 marts 1845        Karen Marie Nielsen ROSENDAHL#
15 oktober 1851      Karen Kristine Nielsen ROSENDAHL
13 november 1832     Karen Pederdatter ROSENKIÆR#
04 marts 1837        Karen Pedersdatter ROSENKJÆR
24 november 1838     Anne Kirstine Pedersdatter ROSENKJÆR
10 maj 1837          Johanne Kristine Hansdatter ROSENLUND#
01 oktober 1846      Karen Marie Hansen ROSENLUND
15 januar 1864       Nielsine Petrine Pedersen RUNDDAHL
28 maj 1851          Marie Kirstine Madsen SANDSTED
21 januar 1860       Dorthee Hansen SINDAL#
04 januar 1859       Anne Marie SINDBERG
04 april 1859        Anne Dorthea Hansen SINDDAL
11 november 1840     Karen Sophie Sørensdatter STRØMLUND
18 februar 1841      Else Marie Knudsdatter SÆRSLUND#
02 april 1843        Maren Kirstine Knudsen SÆRSLUND
21 januar 1847       Chathrine Dorthee Knudsen SÆRSLUND#
12 juni 1856         Karen Dorthee Jørgensen TEMBERG#
03 juli 1859         Maren Kristine Jenen UNGSTED
27 april 1837        Mette Kirstine Mortensdatter VANGGAARD
24 oktober 1839      Anne Marie Mortensdatter VANGGAARD#
10 juli 1842         Anne Marie Mortensen VANGGAARD#
21 oktober 1845      Gjertrud Marie Mortensen VANGGAARD
24 juli 1851         Anne Olsen VANGGAARD
16 november 1834     Christiane Nielsdatter VEIBERG#
11 april 1837        Maren Nielsdatter VEIBERG#
12 maj 1859          Marie Sophie VIBERG
04 maj 1846          Elise Marie Matthiassen VIKKELSØ
03 august 1851       Jensine Andrea Mortensen VIKKELSØ
01 januar 1831       Ane Chathrine Christensdatter VILLBERG
09 marts 1833        Karen Marie Christensdatter VILLBERG
16 november 1853     Karen Marie Simonsen VÆRLUND
14 juli 1864         Maren Kristine Andersen VÆRLUND
08 september 1841    Mette Chathrine Knudsdatter YNGSTED
06 maj 1871          Johanne Emilie Mortensen ÆLDAL
24 februar 1876      Ane Kirstine Mathilde Marie Mortensen ÆLDAL
31 maj 1833          Ane Jensdatter ØRGAARD
05 marts 1835        Birte Kirstine Jensdatter ØRGAARD#
20 oktober 1836      Birthe Kirstine Jensdatter ØRGAARD
30 april 1838        Rasmine Jensdatter ØRGAARD
23 april 1840        Mette Maren Jensdatter ØRGAARD#
03 november 1841     Mette Marie Jensdatter ØRGAARD
19 marts 1844        Johanne Marie Jensen ØRGAARD
13 december 1845     Maren Kirstine Jensen ØRGAARD
20 oktober 1847      Maren Jensen ØRGAARD
01 juli 1850         Kirsten Jensen ØRGAARD
21 januar 1853       Anna Margrethe Jensen ØRGAARD
05 marts 1832        Mette Marie Larsdatter ØSTLUND#
22 december 1833     Mette Marie Larsdatter ØSTLUND#
16 januar 1837       Anne Kirstine Larsdatter ØSTLUND#
13 november 1839     Anne Kirstine Larsdatter ØSTLUND
12 maj 1861          Karen Marie Larsen ØSTLUND
29 september 1866    Anne Margrethe Rasmussen ØXENBERG

 

 8. Kronologiske fortegnelser over navngivninger, ordnet efter navne, Hjadstrup

DRENGE
21 juni 1834         Rasmus Nielsen AABOE
07 april 1831        Christian Nielsen AAEBOE
29 december 1839     Knud Nielsen ALBRECHT
16 december 1842     Mathias Nielsen ALBRECHT
13 september 1845    Hans Nielsen ALBRECHT
16 august 1847       Hans Madsen AVLUND
26 september 1843    Hans Rasmussen AXEL
09 september 1841    Anders Hansen BEKSTED
24 oktober 1844      Anders Carlsen BLADSTRUP
17 juni 1846         Niels Carlsen BLADSTRUP
31 januar 1848       Niels Carlsen BLADSTRUP
15 februar 1850      Jens Carlsen BLADSTRUP
05 februar 1854      Peder Christian Karlsen BLADSTRUP
07 juni 1854         Jørgen Jensen BODAL
11 april 1830        Jens Hansen BOEGAARD
14 februar 1843      Anders Sørensen BOELSLUND
26 februar 1849      Jørgen Sørensen BOELSLUND
04 marts 1856        Søren Pedersen BOELSLUND
28 august 1830       Niels Nielsen BRANDSBY
23 april 1830        Anders Nielsen BRANDSBYE
22 april 1831        Anders Nielsen BRANDSBYE
04 maj 1836          Anders Nielsen BRANDSBYE
22 april 1837        Anders Nielsen BRANDSBYE
02 august 1838       Niels Jørgensen BRANDSBYE
09 marts 1840        Mads Nielsen BRANDSBYE
18 september 1830    Peder Hansen BÆKSTED
09 august 1855       Jens Jakobsen BØGDAL
04 april 1831        Jens Christian CARSTENS
13 august 1835       Niels Christensen CARSTENS
23 juli 1833         Rasmus Pedersen DALGAARD
03 december 1869     Jens Peder Rasmussen DALGAARD
30 december 1874     Niels Christian Rasmussen DALGAARD
11 juni 1836         Jens Rasmussen DILDBERG
07 juli 1830         Jens Simonsen DORNBUSCH
07 juli 1830         Niels Simonsen DORNBUSCH
03 april 1839        Rasmus Simonsen DORNBUSCH
20 marts 1835        Hans Jensen EEGDAL
28 december 1842     Jens Jensen EEGDAL
04 juni 1854         Jens Jensen EEGDAL
20 august 1862       Lars Christian Larsen EEGHØI
24 april 1859        Lars Christensen EGHOLM
14 januar 1835       Rasmus Hansen ELLEBERG
02 november 1837     Hans Jørgen Hansen ELLEBERG
24 juni 1844         Hans Christian Rasmussen EMDAL
25 marts 1846        Lars Rasmussen EMDAL
18 januar 1848       Morten Rasmussen EMDAL
04 september 1849    Jørgen Rasmussen EMDAL
03 juli 1854         Rasmus Rasmussen EMDAL
12 april 1858        Christian Rasmussen EMDAL
02 juni 1848         Rasmus Pedersen EMMELUND
24 oktober 1854      Lars Knudsen ENNEGAARD
29 april 1857        Christen Knudsen ENNEGAARD
01 november 1859     Christian Knudsen ENNEGAARD
20 december 1866     Anders Peder Knudsen ENNEGAARD
28 februar 1872      Martin Knudsen ENNEGAARD
03 april 1856        Niels Nielsen ENNELUND
18 oktober 1847      Hans Christian Nielsen ERHOLM
14 marts 1833        Christian Hansen ERLUND
19 september 1835    Knud Hansen ERLUND
30 marts 1841        Jørgen Jeppesen FANØE
28 juni 1847         Niels Christian Jeppesen FANØE
24 maj 1855          Emarius Jeppesen FANØE
10 december 1831     Ole Hansen FREEDAHL
29 april 1848        Poul Jensen FREMLEVHOLM
05 december 1856     Jens Christensen FREMLEVHOLM
12 februar 1855      Niels Vilhelm Rasmussen FRIBERG
08 december 1868     Mads Rasmussen FRIBERG
07 juli 1846         Peder Nielsen FRIBO
01 november 1848     Niels Nielsen FRIBOE
26 april 1855        Rasmus Nielsen FRIBOE
04 juni 1846         Ole Hansen FRIDAHL
21 april 1836        Jørgen Hansen FRIDAL
06 marts 1843        Jørgen Hansen FRIDAL
21 januar 1854       Knud Hans FRIDAL
24 juni 1833         Jens Jensen FRIGAARD
11 marts 1841        Ole Jensen FRIGAARD
04 maj 1844          Niels Jensen FRIGAARD
30 maj 1846          Hans Sørensen FRISTED
18 juni 1851         Anders Sørensen FRISTED
12 november 1863     Hans Peter Sørensen FRISTED
01 maj 1848          Rasmus Andersen FROSTED
12 juli 1853         Jens Christian Rasmussen FRYDDAL
11 april 1841        Niels Jørgensen FRØBERG
10 december 1844     Hans Caspersen FRØBERG
05 maj 1831          Jens Hans GODTFRED
07 oktober 1833      Jens Hansen GODTFRED
17 april 1838        Hans Hansen GODTFRED
15 maj 1840          Hans Hansen GODTFRED
30 juli 1863         Lars Christian Hansen GODTFRED
20 september 1867    Jeppe Jensen GODTFRED
25 juli 1848         Niels Hansen GRUNDSTED
11 februar 1854      Hans Andersen GRUNDSTED
21 februar 1856      Ole Andersen GRUNDSTED
04 februar 1861      Rasmus Jørgensen GRUNDSTED
26 april 1830        Tomas Hansen GRØNBERG
16 maj 1835          Hans Hansen GRØNBERG
15 september 1840    Niels Hansen GRØNBERG
12 februar 1843      Rasmus Hansen GRØNBERG
31 marts 1834        Niels Nielsen GYRUP
31 december 1852     Niels Jensen GYRUP
13 august 1854       Hans Jensen GYRUP
08 marts 1858        Jens Jensen GYRUP
07 november 1865     Peder Christian Nielsen GYRUP
22 december 1833     Anders Jensen HALGAARD
25 februar 1836      Rasmus Jensen HALGAARD
01 april 1838        Hans Jensen HALGAARD
30 april 1849        Hans Rasmussen HALSTED
17 januar 1856       Hans Jensen HALSTED
20 februar 1830      Jørgen Nielsen HANNES
26 oktober 1832      Hans Nielsen HANNES
19 januar 1839       Rasmus Nielsen HANNES
01 juni 1846         Jørgen Nielsen HANNES
07 september 1848    Hjere Nielsen HANNES
05 juni 1851         Lars Nielsen HANNES
09 maj 1849          Jørgen Hansen HARTSBERG
07 februar 1851      Hans Hansen HARTSBERG
20 marts 1853        Rasmus Hansen HARTSBERG
25 august 1855       Hans Christian Hansen HARTSBERG
29 december 1864     Mads Hansen HARTSBERG
29 december 1864     Marius Hansen HARTSBERG
13 marts 1867        Christian Hansen HARTSBERG
27 november 1845     Mathias Pedersen HAUGAARD
16 juni 1837         Niels Pedersen HAUGGAARD
03 april 1854        Lars Christian Pedersen HAUGGAARD
29 november 1829     Hans Pedersen HELLE
19 februar 1855      Niels Hansen HOLMGAARD
11 december 1861     Hans Peder Nielsen HOLSTED
26 december 1840     Rasmus Christian Jørgensen HOVENDAHL
15 februar 1840      Jens Nielsen HØIBERG
06 april 1849        Niels Christensen HØIBERG
13 januar 1848       Jacob Hansen HØIDAL
11 november 1830     Rasmus Carlsen IPSGAARD
06 juli 1845         Niels Kristensen JOMSDAL
23 marts 1847        Rasmus Kristensen JOMSDAL
14 april 1850        Hans Christensen JOMSDAL
18 juli 1838         Jørgen Jensen JØRLUND
06 august 1845       Niels Christensen KAPPEDRUP
09 oktober 1841      Knud Peder Kristensen KAPPENDRUP
21 august 1838       Lars Andersen KAULUND
20 april 1841        Jeppe Andersen KAULUND
07 april 1844        Mads Andersen KAULUND
08 juni 1844         Niels Madsen KILDEBERG
25 oktober 1832      Niels Rasmussen KILDEMARK
09 maj 1839          Niels Christian Rasmussen KILDEMARK
24 marts 1843        Niels Rasmussen KILDEMARK
04 januar 1833       Jørgen Nielsen KJÆRBOE
31 december 1834     Johannes Nielsen KJÆRBOE
28 september 1833    Iesper Nielsen KJØLSBERG
10 august 1849       Niels Jensen KJØLSTED
20 november 1853     Peder Jensen KJØLSTED
27 februar 1837      Peder Jørgensen LANDSBERG
25 september 1845    Hans Jørgensen LENGSTED
28 marts 1835        Niels Hansen LIINSTED
01 februar 1836      Christian Hansen LINDDAHL
18 maj 1838          Jens Hansen LINDDAHL
22 juni 1839         Jens Hansen LINDDAHL
04 marts 1841        Jens Hansen LINDDAHL
28 juni 1848         Rasmus Hansen LINDDAHL
13 februar 1835      Anders Hansen LINDDAL
18 marts 1832        Anders Hansen LINSTED
04 maj 1832          Rasmus Jørgensen LØKKEGAARD
28 januar 1861       Rasmus Jørgen Rasmussen LØKKEGAARD
18 august 1871       Jørgen Martin Rasmussen LØKKEGAARD
22 marts 1874        Anders Rasmussen LØKKEGAARD
08 februar 1839      Niels Steffensen MINDDAHL
12 april 1850        Peder Christian Hansen MØLER
31 januar 1832       Niels Pedersen NIELSGAARD
21 juli 1837         Jens Pedersen NIELSGAARD
07 februar 1851      Christen Pedersen NIELSGAARD
15 juli 1854         Rasmus Pedersen NIELSGAARD
15 januar 1859       Knud Knudsen NYBERG
18 februar 1861      Niels Knudsen NYBERG
03 marts 1863        Hans Knudsen NYBERG
30 maj 1865          Jørgen Knudsen NYBERG
29 april 1867        Jens Christian Pedersen NYBERG
11 september 1870    Niels Pedersen NYBERG
02 februar 1840      Lars Nielsen NYSTED
13 december 1845     Niels Christensen NYSTED
10 november 1850     Jørgen Jacob Jensen OMBERG
06 december 1855     Hans Christian Jensen OMBERG
14 maj 1858          Jens Peter Jørgensen ORNDRUP
27 marts 1836        Peder Karlsen PEDERS
03 april 1838        Lars Carlsen PEDERS
19 november 1840     Rasmus Carlsen PEDERS
06 maj 1843          Jesper Carlsen PEDERS
26 august 1850       Hans Christian PRISTED
15 februar 1851      Jens PRISTED
11 februar 1831      Jeppe Larsen RENDBOE
25 februar 1843      Jens Peter Larsen RENDBOE
26 august 1845       Andreas Larsen RENDBOE
29 august 1858       Hans Lauritz Jeppesen RENDBOE
17 juli 1860         Andreas Jeppesen RENDBOE
13 januar 1847       Hans Jensen ROERSLEV
16 maj 1849          Rasmus Jensen ROERSLEV
04 marts 1830        Henrik Olsen SALBOE
22 april 1834        Niels Andersen SELGAARD
22 april 1838        Anders Andersen SELGAARD
09 maj 1843          Mads Andersen SELGAARD
06 april 1859        Hans Andersen SKJELBOE
16 juni 1836         Claus Andersen SKJELLUND
28 juni 1849         Knud Andersen SKJELLUND
28 juni 1849         Rasmus Andersen SKJELLUND
25 marts 1844        Hans Jacob Iversen SKOV!
14 august 1841       Jørgen Rasmussen SOPHIENLUND
06 maj 1854          Rasmus Jørgensen SOPHIENLUND
20 april 1857        Niels Jensen SOPHIENLUND
27 marts 1860        Hans Jensen SOPHIENLUND
31 november 1868     Niels Andreas SOPHIENLUND
08 september 1834    Mads Pedersen STRØEBOE
26 januar 1846       Lars Christian Larsen SVENDSTRUP
20 januar 1837       Lars Hansen TOFTEGAARD
05 maj 1838          Rasmus Hansen TOFTEGAARD
18 juni 1841         Christen Hansen TOFTEGAARD
04 maj 1844          Ditlev Hansen TOFTEGAARD
22 september 1855    Simon Christensen TOFTELUND
31 marts 1846        Hans Larsen TRUNSDAL
03 maj 1847          Niels Caspersen TRØBERG
20 oktober 1857      Lars Kaspersen TRØBERG
26 maj 1859          Anders Peter Larsen TØLBERG
23 juli 1846         Niels Mortensen ULKJER
26 maj 1841          Matthias Christiansen UNSDAL
01 januar 1857       Rasmus Hansen VESTERLØKKE
25 juni 1861         Peder Madsen VINDBERG
13 november 1846     Jens Andersen VINGGAARD
20 oktober 1849      Hans Andersen VINGGAARD
23 november 1865     Rasmus Knudsen YNDAL
03 september 1860    Anders Peter Knudsen YNDDAL
31 marts 1852        Peder ØLSTED
22 januar 1857       Knud Marius Hansen ØRRITSLEV
01 maj 1852          Anders Larsen ØSTGAARD
01 september 1858    Mads Larsen ØSTGAARD
23 september 1860    Hans Larsen ØSTGAARD

 

PIGER
18 april 1865        Caroline Rasmussen AABO
24 oktober 1829      Maren AABOE
02 december 1841     Karen Nielsdatter AABOE
09 september 1858    Marie Rasmussen AABOE
22 marts 1860        Karen Rasmussen AABOE
31 maj 1847          Maren Nielsen ALBRECHT
22 maj 1834          Martha Kirsine Pedersdatter BEKSTED
14 januar 1844       Karen Carlsen BLADSTRUP
19 januar 1852       Karen Karlsen BLADSTRUP
30 januar 1856       Anne Kristine Karlsen BLADSTRUP
05 juni 1858         Anna Karlsen BLADSTRUP
13 december 1844     Maren Sørensen BOELSLUND
18 maj 1847          Metthe Marie Sørensen BOELSLUND
03 december 1853     Anne Sørnsen BOELSLUND
03 december 1853     Birthe Kirstine Sørnsen BOELSLUND
13 april 1858        Marie Kirstine Jensen BOELSTED
06 februar 1833      Karen Marie Nielsdatter BRANDSBYE
28 juli 1843         Maren Nielsen BRANDSBYE
10 januar 1833       Karen Marie Hansdatter BÆKSTED
16 august 1836       Anne Marie Hansdatter BÆKSTED
02 maj 1853          Marie Christine Nielsen DALBERG
15 februar 1864      Maren Kristine Nielsen DALBERG
15 oktober 1835      Metthe Marie Pedersdatter DALGAARD
23 januar 1835       Kirsten Madsdatter DALTOFT
10 juli 1833         Ane Kirsine Simonsdatter DORNBUSCH
28 december 1835     Christiane Simonsdatter DORNBUSCH
12 maj 1841          Anne Sophie Augustine Simonsdatter DORNBUSCH
14 april 1844        Anne Kirstine DRÆBERG
21 marts 1837        Karen Marie Jensen EEGDAL
11 april 1840        Marie Elisabeth Jensdatter EEGDAL
29 juni 1844         Anne Jensen EEGDAL
30 juni 1847         Johanne Jensen EEGDAL
09 juli 1857         Martha Severine Larsen EEGHØI
13 september 1873    Karen Kirstine Larsen EGHØJ
15 marts 1832        Lucie Hansdatter EMBERG
08 november 1851     Kirsten Rasmussen EMDAL
09 september 1869    Caroline Anne Kathrine Nielsen EMMEBO
19 april 1860        Maren Sophie Jørgensen EMMELEV
22 juni 1844         Anne Marie Pedersen EMMELUND
21 november 1855     Sine Marie Pedersen EMMELUND
05 marts 1831        Anne Marie Hansdatter ERLUND
27 april 1839        Thrine Margrete Hansdatter ERLUND
18 september 1842    Christiane Hansen ERLUND
27 august 1842       Birthe Cathrine Adriansen ERLUND
21 marts 1846        Maren Hansen ERLUND
17 maj 1849          Christine Hansen ERLUND
12 maj 1848          Metthe Kirstine Larsen ESKLUND
24 august 1837       Marie Kirstine Andersdatter FORBERG
26 september 1837    Anne Marie Jensdatter FREMLEVHOLM
30 april 1840        Metthe Kathrine Jensdatter FREMLEVHOLM
29 oktober 1844      Maren Jensen FREMLEVHOLM
06 juli 1853         Karen Christensen FREMLEVHOLM
07 oktober 1857      Anne Rasmussen FRIBERG
03 januar 1861       Abbelone Lovise Rasmussen FRIBERG
24 august 1857       Metthe Kristine Nielsen FRIBO
07 juli 1860         Anne Marie Nielsen FRIBO
01 juli 1862         Maren Kristine Nielsen FRIBO
25 januar 1851       Metthe Marie Nielsen FRIBOE
18 januar 1853       Anne Kirstine Nielsen FRIBOE
02 januar 1838       Anne Marie Hansdatter FRIDAL
11 maj 1840          Abbelone Marie Hansdatter FRIDAL
28 marts 1851        Anne Chathrine Hansen FRIDAL
17 december 1869     Karen Marie Jørgensen FRIDAL
15 juli 1837         Karen Jensdatter FRIGAARD
07 august 1854       Metthe Kirstine Sørnsen FRISTED
11 februar 1854      Karen Marie Andersen FROSTED
05 september 1850    Maren Christine Rasmussen FRYDDAL
22 juni 1851         Anne Kirstine Pedersen FRYDDAL
13 januar 1843       Anne Cathrine Caspersen FRØBERG
25 december 1849     Karen Kristine Caspersen FRØBERG
03 september 1852    Christiane Kaspersen FRØBERG
05 maj 1855          Kirsten Kaspersen FRØBERG
24 januar 1864       Rasmine Kaspersen FRØBERG
21 januar 1832       Meren Margrethe GODTFRED
20 oktober 1835      Abbelone Marie Hansdatter GODTFRED
23 november 1850     Maren GRUNDSTED
08 juni 1858         Sophie Andersen GRUNDSTED
15 februar 1833      Kirstine Hansdatter GRØNBERG
31 juli 1837         Maren Hansdatter GRØNBERG
08 august 1856       Anne Kristine Jensen GYRUP
17 november 1860     Jensine Kristine Nielsen GYRUP
03 november 1831     Marie Jensdatter HALGAARD
16 april 1840        Maren Jensdatter HALGAARD
28 juni 1842         Metthe Kirstine Jensen HALGAARD
13 november 1844     Kirsten Jensen HALGAARD
15 januar 1847       Karen Jensen HALGAARD
07 oktober 1849      Anne Jensen HALGAARD
16 maj 1846          Kirsten Rasmussen HALSTED
07 august 1854       Maren Christine Rasmussen HALSTED
28 januar 1859       Marie Kristine Rasmussen HALSTED
08 juni 1837         Karen Nielsdatter HANNES
28 september 1841    Karen Nielsdatter HANNES
05 april 1854        Maren Nielsen HANNES
17 april 1857        Hanne Marie Nielsen HANNES
20 marts 1861        Marie Kristine Nielsen HANNES
15 marts 1845        Karen Hansen HARTSBERG
03 april 1847        Abbelone Marie Hansen HARTSBERG
24 december 1834     Abbelone Maren Pedersdatter HAUGAARD
09 februar 1843      Marie Cathrine Pedersen HAUGAARD
09 oktober 1833      Sidsel Kirstine Pedersdatter HAUGGAARD
02 august 1839       Gjertrud Kirstine Pedersdatter HAUGGAARD
13 september 1847    Anne Chathrine Pedersen HAUGGAARD
05 maj 1849          Metthe Kirsten Pedersen HAUGGAARD
25 april 1852        Metthe Kirstine Pedersen HAUGGAARD
12 marts 1857        Karen Kirstine Pedersen HAUGGAARD
15 juni 1859         Maren Kristine Simonsen HAVEHUUS
10 juni 1857         Anne Marie Hansine Simonsen HAVELUND
28 januar 1870       Anne Marie Pedersen HODAL
27 juni 1857         Abbelone Marie Hansen HOLMSGAARD
16 februar 1856      Anne Nielsen HOLSTED
11 november 1857     Christiane Nielsen HOLSTED
07 maj 1860          Nielsine Nielsen HOLSTED
13 oktober 1850      Cecil Marie Jørgensen HOVENDAL
16 november 1852     Maren Jørgensen HOVENDAL
25 juni 1836         Cecil Kirstine Nielsdatter HØIBERG
18 marts 1838        Anne Nielsdatter HØIBERG
20 maj 1843          Anne Nielsen HØIBERG
28 september 1845    Anne Sophie Christensen HØIBERG
09 juli 1853         Anne Kirstine Christensen HØIBERG
10 april 1844        Kirsten Hansen HØIDAHL
20 april 1852        Kirsten Hansen HØIDAL
29 oktober 1830      Ane Chatrine Hansdatter HØYDAHL
16 februar 1833      Karen Marie Carlsdatter IPSGAARD
05 september 1852    Anne Marie Christensen JOMSDAL
31 august 1834       Marie Christensen KAPPENDRUP
21 februar 1843      Kirsten Madsen KILDEBERG
02 november 1845     Abbelone Kathrine Madsen KILDEBERG
17 oktober 1830      Ane Chatrine Rasmusdatter KILDEMARK
06 februar 1835      Anne Margrethe Rasmusdatter KILDEMARK
12 juli 1840         Kirstine Rasmusdatter KILDEMARK
14 oktober 1830      Ane Chatrine Nielsdatter KIÆRBOE
30 januar 1852       Marie Kirstine Jensen KJØLSTED
05 april 1843        Marie Kirstine Hansen KRONBORG
30 april 1834        Ane Marie Jensdatter KRONSTED
12 januar 1839       Marie Cathrine Adriansdatter LEMBERG
26 oktober 1846      Karen Marie Adriansen LEMBERG
08 juli 1844         Karen Marie Hansen LINDDAHL
09 maj 1865          Maren Christine Rasmussen LØKKEGAARD
09 marts 1868        Christiane Rasmussen LØKKEGAARD
07 januar 1846       Maren Rasmussen MALVIG
21 december 1849     Anne Marie Pedersen MENGSTED
09 februar 1843      Maren Stephensen MINDDAHL
23 november 1832     Marie Kathrine Mortensdatter NANGGAARD
14 januar 1831       Ane Kirstine Pedersdatter NIELSGAARD
01 december 1834     Cecil Kirstine Pedersdatter NIELSGAARD
28 februar 1840      Anne Pedersen NIELSGAARD
11 marts 1842        Metthe Kirstine Pedersdatter NIELSGAARD
07 april 1843        Metthe Kirstine Pedersen NIELSGAARD
09 november 1845     Rasmine Pedersen NIELSGAARD
06 april 1848        Karen Pedersen NIELSGAARD
06 januar 1870       Gjertrud Marie Knudsen NYBERG
23 juli 1857         Anne Martine Hansen OBBEKJER
21 august 1839       Metthe Cathrine Jensdatter OMBERG
28 februar 1843      Bodild Chathrine Jensen OMBERG
27 marts 1836        Bodild Kirsten Karlsdatter PEDERS
04 marts 1833        Apelone Larsdatter RENDBOE
23 marts 1835        Johanne Chathrine Larsdatter RENDBOE
02 maj 1837          Maren Larsdatter RENDBOE
14 december 1839     Jensine Larsdatter RENDBOE
28 december 1845     Anne Chathrine Hansen RINGLUND
30 april 1840        Marie Kirstine Rasmusdatter RYMSTED
19 november 1844     Karen Marie Rasmussen RYMSTED
22 marts 1864        Karen Marie RYMSTED
07 december 1864     Kirsten Olsen SALBO
01 januar 1836       Bodild Kirsten Andersdatter SELGAARD
03 oktober 1839      Maren Andersdatter SELGAARD
10 juni 1847         Anne Marie Johannsen SIVERIN
04 oktober 1838      Maren Andersdatter SKJELLUND
05 januar 1841       Karen Andersdatter SKJELLUND
16 juli 1843         Anne Marie Andersen SKJELLUND
03 oktober 1845      Cecil Kirstine Andersen SKJELLUND
21 september 1838    Abbelone Marie Rasmusdatter SOPHIENLUND
13 juli 1844         Maren Pedersen STRØBOE
03 marts 1840        Anne Marie Pedersdatter STRØEBOE
22 november 1850     Metthe Kirstine Hansen TOFTEGAARD
14 marts 1851        Helene Dorthea Christensen TOFTELUND
15 oktober 1857      Anne Kirstine Christensen TOFTELUND
12 august 1863       Metthe Kathrine Christensen TOFTELUND
15 maj 1866          Laurine Christensen TOFTELUND
11 marts 1868        Anne Christensen TOFTELUND
06 oktober 1831      Ane Marie Mortensdatter VANGGAARD
17 august 1844       Matthea Marie Hansen VESTERLUND
28 november 1853     Maren Jensen VESTERLUNDE
15 april 1854        Anne Kathrine Hansen VESTERLØKKE
25 maj 1855          Bodild Kristine Hansen VESTERLØKKE
21 oktober 1858      Maren Johanne Hansen VESTERLØKKE
06 december 1858     Anne Kristine Madsen VINDBERG
22 april 1864        Hansine Madsen VINDBERG
31 oktober 1867      Anne Marie Madsen VINDBERG
29 marts 1874        Caroline Kirstine Madsen VINDBERG
27 november 1854     Kirsten Andersen VINGGAARD
19 juli 1863         Karen Marie Knudsen YNDDAHL
10 juni 1847         Anne Marie Johannsen ØNDLUND
14 oktober 1850      Anne ØSTERLUND
08 juli 1850         Anne Larsen ØSTGAARD
26 august 1854       Maren Larsen ØSTGAARD
25 marts 1856        Anne Kristine Larsen ØSTGAARD
23 januar 1863       Boline Larsen ØSTGAARD
26 februar 1865      Anne Larsen ØSTGAARD
20 juni 1867         Hansine Larsen ØSTGAARD
19 juni 1870         Maren Kristine Larsen ØSTGAARD
31 august 1840       Abbelone Marie Madsdatter ØSTRUP

 9. De anvendte fornavne, Østrup

DRENGE
Adolph
Anders
Andreas
Carl
Christen
Christian
David
Elias
Erik
Frederik
Hans
Henrich
Henrik
Jacob
Jens
Jeppe
Johan
Johannes
Jørgen
Karl
Knud
Kristen
Kristian
Lars
Laurits
Mads
Marius
Mathias
Morten
Niels
Olau
Ole
Peder
Peter
Poul
Povel
Rasmus
Søren
Tage
Vilhelm 


PIGER
Andrea
Ane
Anna
Anne
Anni
Annine
Apelone
Aplone
Birte
Birthe
Bodild
Caroline
Chaterina
Chaterine
Chatharine
Chatherina
Chatherine
Chathrine
Chatrine
Christiane
Christina
Christine
Dorthea
Dorthee
Elisabeth
Elise
Else
Emilie
Georgine
Gjertrud
Handsine
Hanne
Hansine
Henriette
Jacobine
Jenen
Jensine
Jette
Johanne
Karen
Karoline
Kathrine
Katrine
Kirsten
Kirstine
Kristine
Lisbeth
Lovise
Luise
Magdalene
Maren
Margrethe
Maria
Marie
Martine
Mathilde
Mette
Nielsine
Petrine
Rasmine
Sine
Sophie

 

 
10. De anvendte fornavne, Hjadstrup

DRENGE
Anders
Andreas
Christen
Christian
Claus
Ditlev
Emarius
Hans
Henrik
Hjere
Iesper
Jacob
Jens
Jeppe
Jesper
Johannes
Jørgen
Knud
Lars
Lauritz
Mads
Marius
Martin
Mathias
Matthias
Morten
Niels
Ole
Peder
Peter
Poul
Rasmus
Simon
Søren
Tomas


 
PIGER
Abbelone
Ane
Anna
Anne
Apelone
Augustine
Birthe
Bodild
Boline
Caroline
Cathrine
Cecil
Chathrine
Chatrine
Christiane
Christine
Dorthea
Elisabeth
Gjertrud
Hanne
Hansine
Helene
Jensine
Johanne
Karen
Kathrine
Kirsine
Kirsten
Kirstine
Kristine
Laurine
Lovise
Lucie
Maren
Margrete
Margrethe
Marie
Martha
Martine
Matthea
Meren
Metthe
Nielsine
Rasmine
Severine
Sidsel
Sine
Sophie
 


        
 
11. Referencer:

1. Kirkebøger, Østrup Sogn 1828-1877

2. Folketællinger, elektroniske for årene 1834, 1840,1845, 1850 og 1855

3. Folketællinger, mikrokort som ovenfor plus 1860 og 1880

4. Theodor Hansen, Min mindegang, Odense 1895

5. Frederik Nielsen, Axel Olrik & Johannes C. H. R. Steenstrup, Dansk Navneskik, Kommissionsbetænkning, afgiven 4 Maj 1898, G. E. C. Gad 1899

6. Hans H. Worsøe, Slægtshistorie, En vejledning, 1973

7. Albert Fabritius & Harald Hatt, Håndbog i slægtsforskning, 1973

 

TOP

 www.nordfynsk.dk